Realizacja kontraktu bez zakładu podatkowego

DZIAŁALNOŚĆ BEZ ZAKŁADU PODATKOWEGO, KWESTIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO I PROCEDURY ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA PODATKIEM VAT

W przypadku wyboru przez spółkę bezpośredniej działalności na terenie Włoch (czytaj więcej kiedy powstaje zakład podatkowy we Włoszech), obowiązki podatkowe w podatku VAT zostaną zwolnione na podstawie nowej zasady terytorialności, a dokładnie według procedury odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (reverse charge).

Od dnia 1/1/2010, podatek VAT od dostawy towarów i świadczenia usług przez osoby mające status nierezydenta (z wyjątkiem tych wykonanych przez zakład podatkowy), jest pobierany od kupującego z siedzibą we Włoszech, dzięki zastosowaniu procedury reverse charge, nawet jeśli sprzedawca jest zidentyfikowany do celów VAT we Włoszech  poprzez bezpośrednią identyfikację lub poprzez przedstawiciela podatkowego.

Art. 1, pkt. 325 ustawy 228/2012 rozszerzył obowiązek wystawiania faktur za towary i usługi bez spełnienia wymogu terytorialności na podstawie art. 7-7-septies, D.P.R. 633/1972 (nowy art. 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972). Takie faktury powinny być wystawione z adnotacją

  • odwrotne obciążenie podatkiem VAT za operacje z odbiorcą VAT w innym państwie UE;
  • transakcja niezwiązana z Unią Europejską.

W przypadku wykonania kontraktu we Włoszech bez zakładu podatkowego zazwyczaj jest korzystne mianowanie przedstawiciela podatkowego , ze względu na uprawnienie firmy do zwrotu podatku VAT zapłaconego we Włoszech, zgodnie z art. 38-bis2 dekretu prezydenckiego 633/72.

KWESTIA PROCEDURY ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA PODATKIEM VAT

Dekret z mocą ustawy nr. 18/2010 wprowadził istotne innowacje w dziedzinie zwrotu podatku VAT w ramach UE.

Zwrot podatku VAT może nastąpić po warunkiem, że:

– pochodzi on od zakupów lub importu, od których można odliczyć VAT zgodnie z art. 19, 19 i 19 bis 1 bis2;

– osoba bez statusu rezydenta, nie posiada zakładu podatkowego we Włoszech (w takim przypadku podatek VAT płacony przez spółkę macierzystą musi być odliczony i nie może stanowić podstawy wniosku o zwrot);

transakcje aktywne, przeprowadzane przez podmiot zagraniczny we Włoszech, wchodzą w te dla których dłużnik podatkowy jest odbiorcą dostawy (operacje reverse charge) bądż też są niepodlegającym opodatkowaniu transakcjami transportu lub transportu pomocniczego;

– podmiot wykonuje w państwie członkowskim siedziby, transakcje, które pozwalają na odliczenie podatku VAT zapłaconego, jeżeli odliczenie jest możliwe tylko częściowo zwrot VAT zapłaconego we Włoszech należy się w części.

KWESTIA PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO

Mianowanie przedstawiciela podatkowego nie zmienia statusu nierezydenta podmiotu zagranicznego, wyznaczenia to samo w sobie, w rzeczywistości nie ma wpływu na terytorialność transakcji, które muszą być identyfikowane zgodnie z art. 7, czyli w zależności od miejsca zamieszkania podmiotu zagranicznego, a nie jego przedstawiciela podatkowego.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego zastępuje przedsiębiorstwo we wszystkich obowiązkach podatku VAT i jest ono solidarnie odpowiedzialne z przedstawicielem za zobowiązania wynikające z podatku VAT.

Na przykład, odpowiedzialnym za brak zapłaty za VAT jest przedstawiciel, i nie ma wpływu fakt, że podmiot zagraniczny nie udostępnił kwoty do zapłaty. Odpowiedzialność włoskiego przedstawiciela podmiotu nierezydenta jest regulowana nie tyle prawem prywatnym (umową zlecenia), co przepisami prawnymi dot. terytorialności transakcji, i w konsekwencji identyfikacji zobowiązanego do zapłaty podatku (Sąd Najwyższy, Wyrok nr 66/2002).

Uprawnienia

Przedstawiciel podatkowy podlega wszystkim obowiązkom, wynikających z przepisów dotyczących podatku VAT dla rezydentów i jest uprawniony do: wystawiania faktur, rozliczeń, odliczeń i ulg, płatności, deklaracji rocznych i okresowych itp.

Wystawiać będzie faktury bez podatku VAT przy wykonywaniu usług lub dostaw dla rezydenta podatkowego VAT. W ten sam sposób nabywcy podlegający podatku VAT, ze statusem rezydenta na terytorium państwa,  którzy nabywają towary lub usługi od przedstawiciela podatkowego podmiotu nierezydenta we Włoszech, mają obowiązek wystawienia auto-faktury lub uzupełnienia VAT do otrzymanej faktury. Obowiązek wystawiania faktur bez VAT został wprowadzony,  jak wspomniano wcześniej, od 1 stycznia 2010 .

Faktury wystawione przez przedstawiciela podatkowego muszą zawierać zarówno dane przedstawiciela podatkowego, jak i dane reprezentowanej firmy zagranicznej.

Formalności

Przedstawiciel podatkowy (art. 17 DPR 633/72) musi być ustanowiony przez akt publiczny, odpowiednio zarejestrowane oświadzczenie prywatne lub list polecony, odnotowany we właściwym Urzędzie Skarbowym na podstawie miejsca zamieszkania podatkowego przedstawiciela lub reprezentowanego.

Alternatywnie, nominacja można być poświadczona przez akt uwiarygodniony przez notariusza w obcym państwie, będącym stroną Konwencji AIA z dnia 5 października 1961 i zaopatrzony w pieczęć “apostil” lub zalegalizowany przez Konsula generalnego Włoch w kraju reprezentowanego. Apostil poświadcza, że ​​notariusz lub rządowy organ, który wydał dokument jest w rzeczywistości do tego upoważniony. Apostil zastępuje legalizację.

Akt ustanowienia przedstawiciela musi być dokonany i zarejestrowany przed wykonaniem operacji. Przedstawiciel podatkowy może być osobą  fizyczną lub prawną (rezydenci lub z siedzibą we Włoszech). Dostawcy reprezentowanego muszą być poinformowani przed transakcją o ustanowieniu przedstawiciela – wystawione faktury muszą zawierać dane przedstawiciela i podmiotu zagranicznego.